K7 Minutter instruks

Sist endret: 16. oktober 2018

I Formål

§1

K7 Minutter skal levere produksjoner og drifte utlån av videoteknisk utstyr til studentforeningen.


II Organisasjon


§2

Styret skal til enhver tid bestå av:

Leder
Økonomiansvarlig/nestleder
AV-ansvarlig
Produsent
2  stillinger, valgt av sittende styre i forkant av valget

§ 3 Leders ansvarsområde


Leder har hovedansvaret for

a) at organisasjonen drives på en sunn og god måte

b) å sikre at drift er iht til K7 Minutters instruks og underutvalgenes fellesinstruks

c) å sikre at medlemmer av K7 Minutter får tilstrekkelig med opplæring

d) å være et bindeledd mellom K7 Minutter og Kjernestyret, Representantskapet, underutvalg, interessegrupper samt øvrige aktører.

e) sette ned arbeidsgrupper og/eller komiteer ved behov

f) å utarbeide avtaler med potensielle samarbeidspartnere

g) revidere 3 års investeringsplaner hver høst i samråd med økonomiansvarlig/nestleder, teknisk ansvarlig og AV-ansvarlig


§ 4 Økonomiansvarlig/nestleders ansvarsområde


Økonomiansvarlig/nestleder har hovedansvaret for

a) at organisasjonen drives økonomisk forsvarlig

b) å sikre at drift er iht underutvalgets fellesinstruks

c) kreve inn kryssegjeld

d) revidere 3 års investeringsplaner hver høst i samråd med leder, teknisk ansvarlig og AV-ansvarlig


§ 5 AV-ansvarligs ansvarsområde


AV-ansvarlig har hovedansvaret for

a) drift av Aulaen. Herunder behandle bookingforespørsler, utarbeide vaktlister og koordinere gjennomføringen av AV-produksjoner.

b) anskaffelse av nødvendig utstyr til Aulaen

c) vedlikehold av utstyr til bruk i Aulaen

d) sikre nødvendig opplæring for K7 Minutters medlemmer i kamerateknisk utstyr og annet utstyr i aulaen.

e) revidere 3 års investeringsplaner hver høst i samråd med leder, økonomiansvarlig/nestleder og teknisk ansvarlig.


§ 6. Produsent ansvarsområde


Produsent har hovedansvaret for

a) drift av K7 Minutters nettside og andre publiseringsplattformer

b) forpliktelser knyttet til antall produksjoner iht instruks

c) sikre at K7 Minutter følger Vær varsom-plakaten

d) å holde orden i videoarkivet til K7 Minutter

e) å sikre opplæring for K7 Minutters medlemmer i nødvendig programvare

 

III Valg

§7


Valg av K7 Minutters styrerepresentanter gjøres internt, på slutten av

vårsemesteret; hvor økonomiansvarlig/nestleder, produsent og inntil 1 stillinger velges
høstsemesteret; hvor leder og AV-ansvarlig og inntil 1 stilling velges

IV Økonomi


§ 8

K7 Minutter skal drives på en økonomisk forsvarlig måte og rette seg etter fellesinstruksen for underutvalgene.


§ 9

Økonomiansvarlig har hovedansvar for alle økonomiske forhold i K7 Minutter.


§ 10

Betalte arrangement lønnes etter løpende oppdaterte interne og eksterne standardsatser i NHHS jf. NHHS økonomiske instrukser.


V Virksomhet

§ 11

K7 Minutter skal

sørge for produksjon under åpne arrangementer i Aulaen i regi av underutvalg i NHHS eller Kjernestyret.
stille kandidat til gruppeleder i live video og video-gruppen i UKEN, NHH-Symposiet og Bergen Challenge etter at stillingene har vært offentlig utlyst en gang uten egnede kandidater.
handle i tråd med «Vær varsom»-plakaten
føre register over utleie av utstyr

§ 12

K7 Minutter har følgende prioriteringsliste over bruk av utstyr:

I semester hvor UKEN, NHH Symposiet eller Bergen Challenges arrangeres har disse prosjektorganisasjonene førsteprioritet på utstyret i perioden arrangementet avholdes.
Gjennomføring av filmproduksjon ved arrangementer i Aulaen
Produksjoner av K7 Minutters medlemmer
Opplæring og etterutdanning av medlemmer i K7 Minutter
Oppdrag utført av medlem i K7 Minutter for underutvalg
Gjennomføring av betalte oppdrag
Utlån av K7 Minutters utstyr til medlem i NHHS og øvrige studenter etter avtale

§ 13

Ved bruk av K7 Minutter sitt utstyr skal man være edru. Dette gjelder også for leietakere.


§ 14

Utlån av K7 Minutters utstyr følger K7 Minutters interne retningslinjer.


§ 15

K7 Minutter forbeholder seg retten til å takke nei til NHHS-relaterte arrangementer som foregår på røde dager, K7 Minutters frihelger, kapasitetsbegrensninger eller uforutsette hendelser.


§ 16

All bruk og utlån av K7 Minutters utstyr krever opplæring før bruk. Dette gjelder også AV-anlegget i aulaen.

 

 

Copyright K7 Minutter - Norges Handelshøyskoles Studentforening