Instruks for K7 Minutter

Oppdatert 01.11.2012

I Formål

§1
K7 Minutter har to hovedansvarsområder:

 • K7 MINUTTER skal produsere saker med nyheter og underholdning for studentene ved NHH, samt bistå NHHS ved videoproduksjon.
 • Sørge for ”live” filmproduksjon på arrangementer i aulaen i regi av underutvalg i NHHS eller Kjernestyret.

II Organisasjon

§2
K7 MINUTTER har 6 tillitsvalgte som utgjør styret. Disse dekker følgende ansvarsområder:

 1. Leder
 2. Økonomiansvarlig
 3. Teknisk ansvarlig
 4. Redaktør
 5. PR/Informasjonsansvarlig
 6. AV-ansvarlig
Videre har K7 MINUTTER muligheten til å ta opp medarbeidere for å sikre den interne rekruttering og den daglige driften. Disse er ikke tillitsvalgte.

§3
Leders ansvarsområde:

 • Leder har ansvarsområder i henhold til fellesinstruksen for underutvalgene.

§4
Økonomiansvarliges ansvarsområde:

 • Ansvar i henhold til fellesinstruks for underutvalgene.

§5
Teknisk ansvarlig sitt ansvarsområde:

 • Teknisk ansvarlig har ansvaret for vedlikehold av K7 MINUTTERs utstyr, samt ansvar ved anskaffelse av nytt utstyr.
 • Teknisk ansvarlig skal koordinere utlån av K7 MINUTTERs utstyr samt påse at alle som benytter utstyret har den nødvendige kompetanse.
 • Teknisk ansvarlig skal revidere 3 års planer (Se egen del av instruks for økonomiske forhold) hvert høstsemester i samarbeid med AV-ansvarlig og leder, og levere denne til Kjernestyret.
 • Ansvar for daglig drift av datamaskinene, og vedlikehold samt oppdateringer.

§6
Redaktør sitt arbeidsområde:

 • Redaktør er ansvarlig redaktør for K7s saker.
 • Redaktør har ansvar for å holde orden på videoarkiv.

§7
PR/Informasjonsansvarlig sitt ansvarsområde:

 • PR/Informasjonsansvarlig har ansvar for intern og ekstern informasjon og profilering.
 • PR / Informasjonsansvarlig har ansvar for profilering av K7 Minutter.
 • PR / Informasjonsansvarlig har ansvar for daglig drift av nettsiden til K7 Minutter.

§8
AV-ansvarlig sitt ansvarsområde:

 • AV-ansvarlig har ansvaret for K7 MINUTTERs AV-system, samt ansvar ved anskaffelse av nytt utstyr knyttet til dette.
 • AV-ansvarlig skal revidere 3 års planer (Se egen del av instruks for økonomiske forhold) hvert høstsemester i samarbeid med økonomiansvarlig, teknisk ansvarlig og leder, og levere denne til Kjernestyret.

§8
K7 MINUTTER skal følge «Vær Varsom plakaten» og vanlig presseskikk.

III Valg

§10
Alle tillitsvalgte i K7 MINUTTER velges ved internvalg og sitter ett år.

 • Økonomiansvarlig, teknisk ansvarlig og Redaktør velges på slutten av vårsemesteret, og sitter de påfølgende to semestre.
 • Leder, PR/Informasjonsansvarlig og AV-ansvarlig velges på slutten av høstsemesteret, og sitter de påfølgende to semestre.

§11
K7 MINUTTER skal stille gruppeleder til videogruppen i UKEN og NHH-Symposiet.

IV Økonomi

§12
K7 MINUTTER skal rette seg etter fellesinstruksen for underutvalgene.

§13
For oppdrag utover vanlig produksjon lønnes K7 MINUTTER etter standardsatser, se C§1. Opplæring av medlemmer i andre underutvalg samt produksjon etter søknad skal imidlertid ikke lønnes.

V Virksomhet

§14
K7 MINUTTER skal ha minst 20 saker per semester med mindre spesielle omstendigheter ikke tillater det

§15
K7 Minutter skal dekke Foreningsmøte og stille med sak.

§16
Prioritering for bruk av K7 Minutters utstyr:

 1. Produksjon av K7 Minutters – redaksjonelle saker.
 2. Gjennomføring av ”live” filmproduksjon ved arrangementer i aulaen
 3. Opplæring og etterutdanning av medlemmer i K7 Minutter
 4. Oppdrag utført av medlem i K7 minutter for underutvalg
 5. Oppdrag utført av K7 Minutter for interessegrupper og studenter ved NHH
 6. Utlån av K7 Minutter sitt utstyr til kvalifisert/opplært medlem i NHHS etter avtale

§17
K7 Minutter har ansvaret for:

 • Utlån, leie og forsvarlig drift/bruk av NHHS sitt videotekniske utstyr
 • Føre protokoll over utstyr og hvem som låner/eier det.

§18
Ved bruk av K7 Minutter sitt utstyr må man være edru.

Copyright K7 Minutter - Norges Handelshøyskoles Studentforening